Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Z rozmów i wywiadów przeprowadzonych wśród mieszkańców miejscowości Lalkowy wynikła potrzeba powstania miejsca, które całkowicie poświęcone zostałoby popularyzacji i pielęgnowaniu tożsamości mieszkańców Kociewia. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców powstał projekt „Przebudowa dawnej Kuźni w Lalkowych na Centrum Kultury Kociewskiej wraz z zagospodarowaniem terenu etap I” finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Kuźnia wymagała gruntownej przebudowy, gdyż jej stan techniczny nie pozwalał na pełnienie funkcji użyteczności publicznej. Swoim kształtem jednak zachowała najważniejsze elementy starej kuźni kociewskiej. Obszar przy budynku był nieużytkiem porośniętym trawą i dziką roślinnością. Przebudowana kuźnia oraz zagospodarowany wokół teren służyć będzie jako miejsce wystawienniczo-kulturowe starych maszyn, obrazów, urządzeń.

„Przebudowa dawnej Kuźni w Lalkowych na Centrum Kultury Kociewskiej wraz z zagospodarowaniem terenu etap I” jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działanie 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Podstawowym celem projektu jest aktywizacja i integracja lokalnej społeczności poprzez umożliwienie jej korzystania z Centrum Kultury Kociewskiej w Lalkowych. Partnerzy uczestniczący w projekcie – Stowarzyszenie Instytut Kociewski oraz Koło Gospodyń Wiejskich, dzięki swojemu zaangażowaniu będą mogły zaprezentować efektywność działania, a tym samym zachęcić i zmobilizować lokalną społeczność do działania na rzecz inicjatyw obywatelskich. Teren należący Centrum Kultury Kociewskiej można wykorzystać do różnego rodzaju imprez kulturalnych, plenerowych,wystawienniczych, dzięki którym następował będzie proces integracji mieszkańców wsi oraz promocja miejscowości. Centrum wspomoże organizowanie i promowanie aktywnego stylu życia mieszkańców. Szersze oddziaływanie projektu będzie polegać na umacnianiu integracji wewnątrz społeczności wiejskiej a zarazem otwieraniu się tej społeczności na rozwój i tworzenie klimatu pozytywnego postrzegania własnej miejscowości i regionu. Na obszarze Centrum można będzie organizować m.in. rodzinne pikniki, festyny, koncerty, zabawy wiejskie oraz imprezy upowszechniające wiedzę o kulturze kociewskiej.

Pobierz tekst „Legenda o kowalu i jego kuźni” autorstwa Reginy Kotłowskiej, lokalnej animatorki kultury, który wprowadzi Cię w historię miejsca i zamieszkujących je osób oraz krótki artykuł  „Historia kowalstwa w Lalkowych” opisujący kowalstwo jako rzemiosło związane z tą miejscowością.

Na poniższych fotografiach przedstawiamy najnowszą historię zabytkowego budynku kuźni i jej otoczenia w Lalkowych. Zobaczcie jak zmieniły się na korzyść, by móc służyć lokalnej społeczności.

Centrum Kultury Kociewskiej

w Lalkowych